การประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ITA


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2566

อ่านเพิ่มเติม

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) O36 O37 และO38


 1. พิจารณาและให้ข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อ ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ในแบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) (เอกสารแนบ 1)  
 2. พิจารณากลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ช่วงเวลาดำเนินการ งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ
  ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  (เอกสารแนบ 2)
 3. จัดทำรายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) (เอกสารแนบ 3)

                            ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารแนบ 1-3 ตาม QR-CODE ด้านล่างเมื่อท่านดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลดังกล่าวภายในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566
ทางอีเมล์ E-mail:fhon.numfhon2013@gmail.com
เพื่อกองนโยบายและแผนจักได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป อ่านเพิ่มเติม “ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) O36 O37 และO38”

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะOpen Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)


 • คู่มือการประเมิน ITA 2566 ดาวน์โหลด 
 • ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด
 • แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT) ดาน์โหลด


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2565

อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ
ระจำปีงบประมาณ พ.. 2565
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ดาวน์โหลด

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลด


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2564

อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ดาวน์โหลด

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2564

เผยเเพร่เมื่อ


รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2564  รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลด

 


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2563

อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)  ดาวน์โหลด


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2562

อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รอบ 12 เดือน  ดาวน์โหลด

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)  ดาวน์โหลด

ป้องกัน: ลิงค์ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT

เผยเเพร่เมื่อ


บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เผยเเพร่เมื่อ


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน  ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน  ดาวน์โหลด


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2561

อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน ดาวน์โหลด


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2560

อ่านเพิ่มเติม