ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะOpen Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)

 • คู่มือการประเมิน ITA 2566 ดาวน์โหลด 
 • ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด
 • แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT) ดาน์โหลด

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา U-Multirank และ THE World วันที่ 1 มีนาคม 2566

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา U-Multirank และ THE World
วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมนักศึกษา ชัั้น 3 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
1. หนังสือเชิญประชุม ดาวน์โหลด
2. คู่มือการกรอกแบบสำรวจ student quentionnaires 2022 ดาวน์โหลด
3. แบบเก็บข้อมูล The World University Ranking 2023 Sakon Nakhon Rajabhat University ดาวน์โหลด   ส่งกองนโยบายและแผนภายใน 10 มีนาคม 2566
4. คำสั่งคณะกรรมการ U-Multirank ดาวน์โหลด
5. โครงการพลิกโฉมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีสุขภาวะและยั่งยืน (Reinvent University for Sustainable Wellbeing Community Development) ดาวน์โหลด
6. รหัสโครงการ ดาวน์โหลด

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมการชี้แจงการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) แก่นักศึกษา และร้านค้าที่เช่าพื้นที่มหาวิทยาลัย (6 กุมภาพันธ์ 2566)

ประชุมการชี้แจงการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) แก่นักศึกษา และร้านค้าที่เช่าพื้นที่มหาวิทยาลัย วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “ประชุมการชี้แจงการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) แก่นักศึกษา และร้านค้าที่เช่าพื้นที่มหาวิทยาลัย (6 กุมภาพันธ์ 2566)”

ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการพิจารณาดำเนินการออกแบบเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณงบลงทุน รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (31 มกราคม 2566)

ประชุมเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาดำเนินการออกแบบเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณงบลงทุน รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 1 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการพิจารณาดำเนินการออกแบบเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณงบลงทุน รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (31 มกราคม 2566)”

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “คุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence – EdPEx) 31 มกราคม 2566

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “คุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence – EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2565 วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings อ่านเพิ่มเติม “อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “คุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence – EdPEx) 31 มกราคม 2566”

ประชุมโครงการแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ครบวงจรสำหรับผลิตภัณฑ์แบบยั่งยืน (30 มกราคม 2566)

ประชุมโครงการแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ครบวงจรสำหรับผลิตภัณฑ์แบบยั่งยืน วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “ประชุมโครงการแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ครบวงจรสำหรับผลิตภัณฑ์แบบยั่งยืน (30 มกราคม 2566)”

ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ (SDGs) 30 มกราคม 2566

ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ (SDGs)วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 1 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ (SDGs) 30 มกราคม 2566”

เอกสารดาวน์โหลด

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

เอกสารประกอบการประชุมการจัดทำกรอบอัตรากำลังสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2566 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขอความอนุเคราะห์ปรับลดงบประมาณ และขอรายชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่/หัวหน้าหน่วยพัสดุ/เจ้าหน้าที่พัสดุ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒

รหัสกิจกรรมหลัก รหัสงบประมาณและแหล่งของเงิน สำหรับกรอกใบสั่งซื้อในระบบ New GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผล

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

การรายงานผลโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Re-inventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับสมบูรณ์ (รอบ 12 เดือน)

รายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2564

โครงสร้างหน่วยงานและกรอบอัตรากำลังสายสนับสนุน พ.ศ 2561-2564

โครงสร้างหน่วยงานและกรอบอัตรากำลังสายสนับสนุน พ.ศ 2561-2564

กรอบอัตรากำลังสายวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565

กรอบอัตรากำลังสายวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565

คู่มือจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คู่มือจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เข้าระบบ

เข้าระบบ

เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง

อ่านเพิ่มเติม

เอกสารคู่มือการจัดทำงบประมาณ

อ่านเพิ่มเติม

แผนยุทธศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม

แผนปฏิบัติราชการ

อ่านเพิ่มเติม

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

อ่านเพิ่มเติม

แผนการจัดการความรู้

อ่านเพิ่มเติม

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต

อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

1. หนังสือนำส่งรายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
2. รายละเอียดเกณฑ์การปันส่วนบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด

อ่านเพิ่มเติม “รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 1. หนังสือนำส่งรายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และผลการเปรียบเทียบและวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
 2. การกำหนดกิจกรรมและหน่วยนับ การคำนวณต้นทุนผลผลิต   ดาวน์โหลด
 3. รายละเอียดเกณฑ์การปันส่วนบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
 4. สรุปผลการวิเคราะห์ผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
 5. ผลการเปรียบเทียบและวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด

อ่านเพิ่มเติม “รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 1. การกำหนดกิจกรรมและหน่วยนับ การคำนวณต้นทุนผลผลิต   ดาวน์โหลด
 2. รายละเอียดเกณฑ์การปันส่วนบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
 3. สรุปผลการวิเคราะห์ผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด

อ่านเพิ่มเติม “รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

เกณฑ์การปันส่วนบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

อ่านเพิ่มเติม

แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

อ่านเพิ่มเติม

ต้นทุนและความคุ้มค่าของหลักสูตร มรสน.

อ่านเพิ่มเติม

ต้นทุนหลักสูตร ส่วนราชการระดับคณะ

อ่านเพิ่มเติม