ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลแผนการรับนักศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2567-2571

  • บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลแผนการรับนักศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2567-2571 คลิกดาวน์โหลด
  • ข้อมูลแผนการรับนักศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2567 – 2571 คลิกดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

เอกสารประกอบการประชุม 
   1. กำหนดการ
   2. แนวนโยบายสภามหาวิทยาลัย
      โดย
รศ.ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์
              อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
   3. PowerPoint ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ โดย ศ.ดร.ทศวรรษ  สีตะวัน
   4. PowerPoint ผลการดำเนินงานฯ โดย นางอมรรัตน์  ตุ่นกลิ่น
   5. Workshop ทบทวนแผนฯ

 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)”

กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 6 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2571 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 6 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2571 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2567 วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

อ่านเพิ่มเติม “กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 6 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2571 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมพิจารณา ร่าง แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (17 มิถุนายน 2567)

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 – 11.00 น. กองนโยบายและแผน จัดประชุมพิจารณา ร่าง แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) (ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมพิจารณา ร่าง แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (17 มิถุนายน 2567)”

การอบรมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (14 มิถุนายน 2567)

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย นางอมรรัตน์ ตุ่นกลิ่น รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ได้รับมอบหมายจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการอบรมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ ห้อง พี.ชี. คอนเวนชั่น โรงแรม พี่.ซี.แกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

อ่านเพิ่มเติม “การอบรมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (14 มิถุนายน 2567)”

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (12 มิถุนายน 2567)

วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. กองนโยบายและแผน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม รศ.ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมมอบนโยบาย “แนวนโยบายสภามหาวิทยาลัย” 

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (12 มิถุนายน 2567)”

ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านแผนงาน ตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2567 และ ปีงบประมาณ 2568 (9 – 11 มิถุนายน 2567)

วันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 – 16.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน นายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และ นางอมรรัตน์ ตุ่นกลิ่น รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านแผนงาน ตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2567 และ ปีงบประมาณ 2568 (9 – 11 มิถุนายน 2567)”

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 2/2567 (10 มิถุนายน 2567)

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 2/2567 วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง เป็นประธานการประชุมพร้อมแจ้งเรื่องเพื่อทราบ จากนั้น เสนอวาระเพื่อพิจารณา การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน) โดย นางสาวพิชญาดา ธานี ผู้อำนวยการกองกลาง และนางสาวชนกญาดา โคตรสาลี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 2/2567 (10 มิถุนายน 2567)”

รายงานผล

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การรายงานผลโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Re-inventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับสมบูรณ์ (รอบ 12 เดือน)

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เอกสารดาวน์โหลด

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

รายงานข้อมูลด้านงบประมาณสำหรับผู้บริหาร

เอกสารประกอบการประชุมการจัดทำกรอบอัตรากำลังสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2566 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขอความอนุเคราะห์ปรับลดงบประมาณ และขอรายชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่/หัวหน้าหน่วยพัสดุ/เจ้าหน้าที่พัสดุ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒

โครงสร้างหน่วยงานและกรอบอัตรากำลัง

อ่านเพิ่มเติม

กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 6 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2571 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 6 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2571 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2567 วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

อ่านเพิ่มเติม “กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 6 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2571 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

กรอบอัตรากำลังสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2570

กรอบอัตรากำลังสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2570
ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2567 วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567

อ่านเพิ่มเติม “กรอบอัตรากำลังสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2570”

โครงสร้างหน่วยงานและกรอบอัตรากำลังสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2567-2570

โครงสร้างหน่วยงานและกรอบอัตรากำลังสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2567-2570
ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2567 วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

อ่านเพิ่มเติม “โครงสร้างหน่วยงานและกรอบอัตรากำลังสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2567-2570”

กรอบอัตรากำลังสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565

กรอบอัตรากำลังสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565
ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2562 วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562

อ่านเพิ่มเติม “กรอบอัตรากำลังสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565”

โครงสร้างหน่วยงานและกรอบอัตรากำลังสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2561-2564

โครงสร้างหน่วยงานและกรอบอัตรากำลังสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2561 – 2564
ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2561 วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561

อ่านเพิ่มเติม “โครงสร้างหน่วยงานและกรอบอัตรากำลังสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2561-2564”

รองอธิการบดี ด้านวางแผน ยุทธศาสตร์ นวัตกรรม และพันธกิจสากล

รองอธิการบดี ด้านวางแผน ยุทธศาสตร์ นวัตกรรม และพันธกิจสากล

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

นางอมรรัตน์ ตุ่นกลิ่น

ปฏิทิน ผอ.กองนโยบายและแผน

ปฏิทินกิจกรรม

ระบบสารสนเทศหน่วยงาน

วีดีโอ

         
   
 

เข้าระบบ

เข้าระบบ

คู่มือสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คู่มือสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คู่มือจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุน

คู่มือจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุน

เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง

อ่านเพิ่มเติม

เอกสารคู่มือการจัดทำงบประมาณ

อ่านเพิ่มเติม

แผนยุทธศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม

แผนปฏิบัติราชการ

อ่านเพิ่มเติม

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

อ่านเพิ่มเติม

แผนการจัดการความรู้

อ่านเพิ่มเติม

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต

อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

1. หนังสือนำส่งรายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
2. รายละเอียดเกณฑ์การปันส่วนบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด

อ่านเพิ่มเติม “รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

  1. การกำหนดกิจกรรมและหน่วยนับ การคำนวณต้นทุนผลผลิต   ดาวน์โหลด
  2. รายละเอียดเกณฑ์การปันส่วนบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
  3. สรุปผลการวิเคราะห์ผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด

อ่านเพิ่มเติม “รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

เกณฑ์การปันส่วนบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

อ่านเพิ่มเติม

แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

อ่านเพิ่มเติม

ต้นทุนและความคุ้มค่าของหลักสูตร มรสน.

อ่านเพิ่มเติม

ต้นทุนหลักสูตร ส่วนราชการระดับคณะ

อ่านเพิ่มเติม