หัวข้อข่าว

เอกสารประกอบการประชุม U2T วันที่ 20 สิงหาคม 2564

ขอให้หน่วยงานจัดทำข้อมูลโครงการที่จะขอสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบฟอร์ม One Page โครงการ U2T

แบบสำรวจตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประชุมติดตามและประเมินผลโครงการ สำนักงานอธิการบดี

เอกสารประชุมโครงการจ้างาน U2T วันที่ 14 พฤษภาคม 2564

เอกสารประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน

เอกสารประชุมโครงการจ้างงาน 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย วันที่ 29 เมษายน 2564

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน