ขอให้หน่วยงานจัดทำข้อมูลโครงการที่จะขอสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เผยเเพร่เมื่อ 763 เข้าชม

ขอให้หน่วยงานจัดทำข้อมูลโครงการที่จะขอสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยโครงการที่เสนอต้องเป็นโครงการที่สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาจังหวัด และมีแบบฟอร์ม ดังนี้

1) แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) (จ.๑-๑) และ 2) แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด  ดาวน์โหลด

3)  แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย ดาวน์โหลด

เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วขอให้ส่งไฟล์ข้อมูลที่กองนโยบายและแผน ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ plan@snru.ac.th ภายในวันอังคารที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด