Re-inventing

Re-inventing

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือการประเมินการกําหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา เชิงยุทธศาสตร์

คู่มือการประเมินการกําหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา เชิงยุทธศาสตร์ ดาวน์โหลด

การประเมินตนเองตามตัวชี้วัดการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เผยเเพร่เมื่อ
  1. แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
  2. คู่มือการประเมินการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง) ดาวน์โหลด

การประชุมทบทวนแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และจัดทำข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (5 พฤศจิกายน 2564)

กองนโยบายและแผน จัดการประชุมทบทวนแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และจัดทำข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “การประชุมทบทวนแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และจัดทำข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (5 พฤศจิกายน 2564)”