หัวข้อข่าว

คู่มือการประเมินการกําหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา เชิงยุทธศาสตร์

การประเมินตนเองตามตัวชี้วัดการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนพัฒนาความเป็นเลิศ แผนการผลิตกาลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับปรับปรุง

การประชุมทบทวนแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และจัดทำข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (5 พฤศจิกายน 2564)

เอกสารประกอบการประชุมทบทวนแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และจัดทำข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขอความอนุเคราะห์ให้ข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนตามความต้องการของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐ )

แผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาฯ

การประเมินการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์

บันทึกการจัดอบรมการใช้ระบบ UCLAS เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564