การประชุมทบทวนแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และจัดทำข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (5 พฤศจิกายน 2564)

เผยเเพร่เมื่อ 916 เข้าชม

กองนโยบายและแผน จัดการประชุมทบทวนแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และจัดทำข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดการประชุม จากนั้น ผศ.ดร.สมบูรณ์  ชาวชายโขง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ นำเสนอข้อมูล 1. การปรับปรุงข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2. ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 3. ข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ 4. ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเป็นเลิศฯ ให้ผู้บริหาร คณะ สำนัก สถาบัน เพื่อกองนโยบายและแผนจะได้จัดทำข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไป