หัวข้อข่าว

ผลการประกวดผลงานการจัดการความรู้ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 25 ธันวาคม 2564

ประชุมหารือแนวทางการจัดทำแผนส่งเสริมการใช้ประโยชน์ด้าน ววน. ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2566 – 2570 (22 ธันวาคม 2564)

ประชุมกองนโยบายแลแผน (21 ธันวาคม 2564)

การตรวจเยี่ยมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T) พื้นที่จังหวัดสกลนคร (17 ธันวาคม 2564)

ประชุมการจัดทำแผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (14 ธันวาคม 2564)

กองนโยบายและแผน จัดประชุมปรึกษาหารือการร่วมต้อนรับ ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และคณะเข้าตรวจเยี่ยมและหารือการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T) (13 ธันวาคม 2564)

รายงานการศึกษาผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมรายจังหวัด โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T) ด้วยกลไก อว. ส่วนหน้า

ประชุมจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมรายจังหวัด โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ของ อว.ส่วนหน้า จังหวัดสกลนคร (8 ธันวาคม 2564)

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 2565 (Sustainable Development Goals: SDGs 2022) (16 พฤศจิกายน 2564)