หัวข้อข่าว

ประชุมหารือผลการถอดบทเรียนโครงการ U2T ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (28 มิถุนายน 2565)

ประชุมการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (28 มิถุนายน 2565)

คู่มือการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประชุมชี้แจงรายละเอียด แนวทางการดำเนินงานโครงการขันเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 24 มิถุนายน 2565

ประชุมคณะกรรมการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา U-Multirank ครั้งที่ 1/2565 (22 มิถุนายน 2565)

ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 3/2565 (22 มิถุนายน 2565)

ประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาข้อเสนอโครงการริเริ่มสำคัญ (initiative program) กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (22 มิถุนายน 2565)

ประชุมรับฟังการชี้แจงการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างงานโครงการขันเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (UoT for BCG) (22 มิถุนายน 2565)

ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินโครงการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting (22 มิถุนายน 2565)

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) 21 มิถุนายน 2565