หัวข้อข่าว

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลกระทบทางสังคมกับงานพัฒนา (SIA) และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ขั้นกลาง

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะOpen Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)

การรายงานผลโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Re-inventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับสมบูรณ์ (รอบ 12 เดือน)

ประชุมการชี้แจงการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) แก่นักศึกษา และร้านค้าที่เช่าพื้นที่มหาวิทยาลัย (6 กุมภาพันธ์ 2566)

การจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (SNRU KM share & learn 2022)

ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการพิจารณาดำเนินการออกแบบเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณงบลงทุน รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (31 มกราคม 2566)

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “คุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence – EdPEx) 31 มกราคม 2566

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 114/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา The Impact Ranking

ประชุมโครงการแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ครบวงจรสำหรับผลิตภัณฑ์แบบยั่งยืน (30 มกราคม 2566)

ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ (SDGs) 30 มกราคม 2566