หัวข้อข่าว

การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ธันวาคม 2566)

ประชุมพิจารณาข้อมูลกรอบอัตรากำลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2567 – 2570 (29 พฤศจิกายน 2566)

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง การประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประชุมการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการประเมินการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา U-Multirank 2024 (24 พฤศจิกายน 2566)

อบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาท้องถิ่นเศรษฐกิจฐานรากและการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP (17 พฤศจิกายน 2566)

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2567 (8 พฤศจิกายน 2566)

ประชุมหารือการดำเนินงาน โครงการ “สร้าง เสริม สุข” มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่สุขภาวะ (7 พฤศจิกายน 2566)

ประชุมความเสี่ยงสำนักงานอธิการบดี (7 พฤศจิกายน 2566)

ประชุมตรวจหลักฐาน ข้อมูลยืนยันระบบ THE Impact Ranking 2024 (7 พฤศจิกายน 2566)