หัวข้อข่าว

ประชุมจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมรายจังหวัด โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ของ อว.ส่วนหน้า จังหวัดสกลนคร (2 ธันวาคม 2564)

ประชุมหารือและจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมรายจังหวัด U2T ของ อว.ส่วนหน้า จังหวัดสกลนคร (1 ธันวาคม 2564)

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ระบบการประเมินของ U – Multirank ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM (30 พฤศจิกายน 2564)

รายงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและยืนยันแผนการรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2565 – 2569

แผนพัฒนาความเป็นเลิศ แผนการผลิตกาลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับปรับปรุง

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (19 พฤศจิกายน 2564)

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เป้าหมายที่ 1 (SDG1) ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ (18 พฤศิจายน 2564)