หัวข้อข่าว

ประชุมระดมความคิดเห็นและศึกษาดูงาน เรื่อง “การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ” ครั้งที่ 4 (19 กรกฎาคม 2565)

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข้อเสนอโครงการ”

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข้อเสนอโครงการ” (11 กรกฎาคม 2565)

ประชุมพิจารณา ร่าง แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) (ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) ครั้งที่ 2 (8 กรกฎาคม 2565)

ประชุมชี้แจงการใช้ระบบ PBM ของ โครงการ U2T for BCG ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings (7 กรกฎาคม 2565)

ประชุมชี้แจงการเก็บข้อมูล Thailand Community Big Data (TCD) 6 กรกฎาคม 2565

ประชุมชี้แจงรายละเอียดรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (5 กรกฎาคม 2565)

ประชุมชี้แจงรายละเอียดรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (4 กรกฎาคม 2565)

ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 4 กรกฎาคม 2565

เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566