ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี และงบประมาณรายจ่ายของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (8 ธันวาคม 2566)

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี และงบประมาณรายจ่ายของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร โดย นายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานการประชุม เพื่อมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ผู้ประสานหลัก รวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดตามแผนฯ ของสำนักงานอธิการบดี จำนวน 12 ตัวชี้วัด เพื่อตอบผลการดำเนินงาน ในระดับมหาวิทยาลัย ตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฯลฯ

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี และงบประมาณรายจ่ายของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (8 ธันวาคม 2566)”

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานฯ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (7 ธันวาคม 2566)

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานภาครัฐ ประเภทสถาบันอุดมศึกษา (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานฯ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (7 ธันวาคม 2566)”

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการที่พัก (6 ธันวาคม 2566)

วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.30 น. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการที่พัก ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร โดย นายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานการประชุม เพื่อปรึกษาหารือการใช้อาคารในการจัดที่พักของนักศึกษา งานกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 43 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฯลฯ

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการที่พัก (6 ธันวาคม 2566)”

ประชุมร่วมแกนนำมหาวิทยาลัยราชภัฏ 6 ภาค (4 ธันวาคม 2566)

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดีด้านวางแผน ยุทธศาสตร์ นวัตกรรมและพันธกิจสากล และนางอมรรัตน์ ตุ่นกลิ่น รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมร่วมแกนนำมหาวิทยาลัยราชภัฏ 6 ภาค ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร จัดโดยกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 2/2 สำนักงบประมาณ

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมร่วมแกนนำมหาวิทยาลัยราชภัฏ 6 ภาค (4 ธันวาคม 2566)”

การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ธันวาคม 2566)

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการถ่ายทอดสดงาน Kickoff ITA 2024 : Transparency with Quality โปร่งใสอย่างมีคุณภาพ “การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” โดยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการประเมิน ITA และความเปลี่ยนแปลงในแต่ละเครื่องมือแบบเจาะลึกรายประเด็น เพื่อการประเมิน ITA ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ฯลฯ ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ธันวาคม 2566)”

ประชุมพิจารณาข้อมูลกรอบอัตรากำลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2567 – 2570 (29 พฤศจิกายน 2566)

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดประชุมพิจารณาข้อมูลกรอบอัตรากำลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2567 – 2570 ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย นายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามและพิจารณาข้อมูลรอบอัตรากำลังสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2567 – 2570 ฯลฯ

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมพิจารณาข้อมูลกรอบอัตรากำลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2567 – 2570 (29 พฤศจิกายน 2566)”

ศึกษาดูงานที่ Nanjing University of Aeronautics and Astronautics (28 พฤศจิกายน 2566)

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดีด้านวางแผน ยุทธศาสตร์ นวัตกรรม และพันธกิจสากล และ ดร.วนัชพร นามหงษา นักวิเทศสหการ ได้เดินทางเข้าศึกษาดูงานที่ Nanjing University of Aeronautics and Astronautics ณ เมืองหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย Dr. Yong Li รองคณบดีวิทยาลัยการศึกษานานาชาติ พร้อมด้วยProfessor Zhang Chaohai อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และคณะ ให้การต้อนรับ ในการเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการพลาสมา 

อ่านเพิ่มเติม “ศึกษาดูงานที่ Nanjing University of Aeronautics and Astronautics (28 พฤศจิกายน 2566)”

ประชุมการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการประเมินการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา U-Multirank 2024 (24 พฤศจิกายน 2566)

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.30 น. กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดประชุมการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการประเมินการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา U-Multirank 2024 และการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานการประชุมพร้อมแจ้งวาระเพื่อทราบ

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการประเมินการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา U-Multirank 2024 (24 พฤศจิกายน 2566)”

อบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาท้องถิ่นเศรษฐกิจฐานรากและการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP (17 พฤศจิกายน 2566)

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาท้องถิ่นเศรษฐกิจฐานรากและการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ณ ห้องประชุมสัตตบงกช ชั้น 2 อาคาร 11 (อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการ กล่าวรายงานโดย ศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดีด้านวางแผน ยุทธศาสตร์ นวัตกรรมและพันธกิจสากล

อ่านเพิ่มเติม “อบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาท้องถิ่นเศรษฐกิจฐานรากและการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP (17 พฤศจิกายน 2566)”

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2567 (8 พฤศจิกายน 2566)

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2567 ขึ้น ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานการประชุม พร้อมแจ้งเพื่อทราบ

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2567 (8 พฤศจิกายน 2566)”