ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 8/2565 (9 สิงหาคม 2565)

เผยเเพร่เมื่อ

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานอธิการบดี โดย นายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เชิญหัวหน้างาน สังกัดสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 8/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อติดตามงาน หน่วยงานในสังกัด และเพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ ฯลฯ อ่านเพิ่มเติม “ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 8/2565 (9 สิงหาคม 2565)”

ประชุมอธิการบดี รองอธิการบดี เพื่อพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (8 สิงหาคม 2565)

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. กองนโยบายและแผนจัดการประชุมอธิการบดี รองอธิการบดี เพื่อพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “ประชุมอธิการบดี รองอธิการบดี เพื่อพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (8 สิงหาคม 2565)”

ประชุมชี้แจงการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (5 สิงหาคม 2565)

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.30 – 12.00 น. กองนโยบายและแผน โดย ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ เชิญผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประธานสาขาวิชา ประธานหลักสูตร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านงบประมาณ ทุกคณะ เข้าประชุมชี้แจงการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อ่านเพิ่มเติม “ประชุมชี้แจงการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (5 สิงหาคม 2565)”

ประชุมพิจารณา ร่าง แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 (4 สิงหาคม 2565)

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. กองนโยบายและแผน โดย ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เชิญผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมพิจารณา ร่าง แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “ประชุมพิจารณา ร่าง แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 (4 สิงหาคม 2565)”

ประชุมชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อวุฒิสภา (2 สิงหาคม 2565)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย รศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมด้วย 1. นายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 2. นางอมรรัตน์ ตุ่นกลิ่น รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วุฒิสภา อ่านเพิ่มเติม “ประชุมชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อวุฒิสภา (2 สิงหาคม 2565)”

ประชุมหารือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานผู้รับผิดชอบ งานคลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (27 กรกฎาคม 2565)

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15.30 น. คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ เชิญ ศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานผู้รับผิดชอบ งานคลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อ่านเพิ่มเติม “ประชุมหารือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานผู้รับผิดชอบ งานคลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (27 กรกฎาคม 2565)”

อบรมการใช้งานข้อมูลในระบบ Thailand Community Big Data (TCD) 27 กรกฎาคม 2565

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 – 15.00 น. หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว. ส่วนหน้า จังหวัดสกลนคร โดย ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรมการใช้งานข้อมูลในระบบ Thailand Community Big Data (TCD) อ่านเพิ่มเติม “อบรมการใช้งานข้อมูลในระบบ Thailand Community Big Data (TCD) 27 กรกฎาคม 2565”

ประชุมคณะกรรมการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา The Impact Ranking ครั้งที่ 1/2565 (27 กรกฎาคม 2565)

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เชิญคณะกรรมการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา The Impact Ranking เข้าประชุมคณะกรรมการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา The Impact Ranking ครั้งที่ 1/2565 อ่านเพิ่มเติม “ประชุมคณะกรรมการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา The Impact Ranking ครั้งที่ 1/2565 (27 กรกฎาคม 2565)”

ประชุมชี้แจง เรื่อง Account ของ อว.ส่วนหน้า (22 กรกฎาคม 2565)

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17.30 น. หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว. ส่วนหน้า จังหวัดสกลนคร โดย ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ พร้อมด้วย นางสาวเบญจพร มายูร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ผู้ประสานงานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว. ส่วนหน้า จังหวัดสกลนคร และนางสาวชนกญาดา โคตรสาลี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการผู้ประสานงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) อ่านเพิ่มเติม “ประชุมชี้แจง เรื่อง Account ของ อว.ส่วนหน้า (22 กรกฎาคม 2565)”

ประชุมชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สภาผู้แทนราษฎร (21 กรกฎาคม 2565)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย โดย ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมด้วย 1. ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 2. นายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สภาผู้แทนราษฎร อ่านเพิ่มเติม “ประชุมชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สภาผู้แทนราษฎร (21 กรกฎาคม 2565)”