ประชุมพิจารณา ร่าง แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (17 มิถุนายน 2567)

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 – 11.00 น. กองนโยบายและแผน จัดประชุมพิจารณา ร่าง แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) (ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมพิจารณา ร่าง แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (17 มิถุนายน 2567)”

การอบรมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (14 มิถุนายน 2567)

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย นางอมรรัตน์ ตุ่นกลิ่น รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ได้รับมอบหมายจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการอบรมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ ห้อง พี.ชี. คอนเวนชั่น โรงแรม พี่.ซี.แกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

อ่านเพิ่มเติม “การอบรมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (14 มิถุนายน 2567)”

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (12 มิถุนายน 2567)

วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. กองนโยบายและแผน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม รศ.ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมมอบนโยบาย “แนวนโยบายสภามหาวิทยาลัย” 

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (12 มิถุนายน 2567)”

ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านแผนงาน ตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2567 และ ปีงบประมาณ 2568 (9 – 11 มิถุนายน 2567)

วันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 – 16.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน นายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และ นางอมรรัตน์ ตุ่นกลิ่น รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านแผนงาน ตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2567 และ ปีงบประมาณ 2568 (9 – 11 มิถุนายน 2567)”

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 2/2567 (10 มิถุนายน 2567)

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 2/2567 วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง เป็นประธานการประชุมพร้อมแจ้งเรื่องเพื่อทราบ จากนั้น เสนอวาระเพื่อพิจารณา การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน) โดย นางสาวพิชญาดา ธานี ผู้อำนวยการกองกลาง และนางสาวชนกญาดา โคตรสาลี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 2/2567 (10 มิถุนายน 2567)”

ประชุมการพิจารณาหลักเกณฑ์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ และ หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (7 มิถุนายน 2567)

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. กองนโยบายและแผน จัดประชุมการพิจารณาหลักเกณฑ์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ และ หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมการพิจารณาหลักเกณฑ์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ และ หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (7 มิถุนายน 2567)”

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (31 พฤษภาคม 2567)

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. กองนโยบายและแผน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ประชุมศรีคราม ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

อ่านเพิ่มเติม “อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (31 พฤษภาคม 2567)”

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (30 พฤษภาคม 2567)

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชารักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สีพาย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และนวัตกรรม และคณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เข้าศึกษาดูงานด้านระบบแผนงานงบประมาณ ระบบงานการเงิน ระบบงานทะเบียน และระบบการจัดการโรงแรม ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

อ่านเพิ่มเติม “ต้อนรับคณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (30 พฤษภาคม 2567)”

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะวิทยาการจัดการ (28 พฤษภาคม 2567)

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น.กองนโยบายและแผน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้คณะวิทยาการจัดการ ณ ห้อง Co Working Space ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะวิทยาการจัดการ (28 พฤษภาคม 2567)”

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสกลนคร (กรอ.จังหวัดสกลนคร) ครั้งที่ 4/2567 (28 พฤษภาคม 2567)

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย นางสาวเบญจพร มายูร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ รับมอบหมายจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชารักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสกลนคร (กรอ.จังหวัดสกลนคร) ครั้งที่ 4/2567 ณ ห้องภูริทัตโต ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร 

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสกลนคร (กรอ.จังหวัดสกลนคร) ครั้งที่ 4/2567 (28 พฤษภาคม 2567)”