ประชุมทบทวนกรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปี พ.ศ. 2564 – 2566 (16 พฤษภาคม 2566)

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. กองนโยบายและแผน โดย นางอมรรัตน์ ตุ่นกลิ่น รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบาย นำเสนอข้อมูลการทบทวนกรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปี พ.ศ. 2564 – 2566 ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meetings ต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนกรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปี พ.ศ. 2564 – 2566 ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมทบทวนกรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปี พ.ศ. 2564 – 2566 (16 พฤษภาคม 2566)”

ประชุมหารือการคัดเลือกผลิตภัณฑ์เด่นของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายภายในงานประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์ม RJ 38 (15 พฤษภาคม 2566)

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. กองนโยบายและแผน โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดี ด้านวางแผน ยุทธศาสตร์ นวัตกรรม และพันธกิจสากล เชิญคณบดีทั้ง 6 คณะ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือการคัดเลือกผลิตภัณฑ์เด่นของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายภายในงานประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์ม RJ 38 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นำไปจัดแสดงกิจกรรมประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์ม RJ 38 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยบุรีรัมย์ ในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ฯลฯ

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมหารือการคัดเลือกผลิตภัณฑ์เด่นของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายภายในงานประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์ม RJ 38 (15 พฤษภาคม 2566)”

ประชุมชี้แจงการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 15 พฤษภาคม 2566

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. กองนโยบายและแผนจัดประชุมชี้แจงการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meetings โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดี ด้านวางแผน ยุทธศาสตร์ นวัตกรรม และพันธกิจสากล เป็นประธานเปิดการประชุม จากนั้น นางสาวอรอนงค์ ชูเดชวัฒนา หัวหน้างานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล ชี้แจงการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) แก่นักศึกษาทุกคณะ ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมชี้แจงการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 15 พฤษภาคม 2566”

การประชุมการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค (ภาคเอกชน) จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 (12 พฤษภาคม 2566)

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในนามอว. ส่วนหน้า จังหวัดสกลนคร ได้รับเชิญจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) จังหวัดสกลนคร ให้เป็นผู้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผน ในการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค (ภาคเอกชน) จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา อาคาร 20 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

อ่านเพิ่มเติม “การประชุมการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค (ภาคเอกชน) จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 (12 พฤษภาคม 2566)”

ประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค(ภาคเอกชน) จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 (10 พฤษภาคม 2566)

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. กองนโยบายและแผนจัดประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค (ภาคเอกชน) จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อทำความเข้าใจ และมอบหมายงานให้บุคลากรกองนโยบายและแผน เพื่อให้การประชุมการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค (ภาคเอกชน) จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค(ภาคเอกชน) จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 (10 พฤษภาคม 2566)”

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2566 (9 พฤษภาคม 2566)

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานอธิการบดี โดย นายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เชิญคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2566 (9 พฤษภาคม 2566)”

ประชุมการนำเสนอศักยภาพความพร้อมและแนวคิดในการนำงานด้าน ววน. ไปพัฒนาจังหวัด (Pitching) 2 พฤษภาคม 2566

วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 10.30 น. อว. ส่วนหน้า จังหวัดสกลนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมประชุมการนำเสนอศักยภาพความพร้อมและแนวคิดในการนำงานด้าน ววน. ไปพัฒนาจังหวัด (Pitching) ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meetings

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมการนำเสนอศักยภาพความพร้อมและแนวคิดในการนำงานด้าน ววน. ไปพัฒนาจังหวัด (Pitching) 2 พฤษภาคม 2566”

ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 (20 เมษายน 2566)

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 11.00 น. กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 (20 เมษายน 2566)”

ประชุมการจัดทำกรอบอัตรากำลังสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (19 เมษายน 2566)

วันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 – 16.30 น. กองนโยบายและแผน จัดประชุมการจัดทากรอบอัตรากาลังสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย นายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานการประชุมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำกรอบอัตรากำลังของคณะครุศาสตร์ ซึ่งครอบคลุมสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อนำไปบริหารจัดการกำลังคนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครต่อไป ฯลฯ

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมการจัดทำกรอบอัตรากำลังสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (19 เมษายน 2566)”

ประชุมปรึกษาหารือโครงการครามสกลนคร เพื่อของบประมาณสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 18 เมษายน 2566

วันอังคารที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 12.30 – 15.30 น. อว. ส่วนหน้า จังหวัดสกลนคร โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดี ด้านวางแผน ยุทธศาสตร์ นวัตกรรม และพันธกิจสากล ประชุมปรึกษาหารือโครงการครามสกลนคร เพื่อของบประมาณสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์วิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมปรึกษาหารือโครงการครามสกลนคร เพื่อของบประมาณสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 18 เมษายน 2566”