ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2567 (15 สิงหาคม 2566)

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 – 16.30 น. กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2567 ขึ้น ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2567 (15 สิงหาคม 2566)”

ประชุมโครงการจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (11 สิงหาคม 2566)

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 – 16.30 น. กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร บูรณาการร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร จัดประชุมโครงการจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมโครงการจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (11 สิงหาคม 2566)”

ประชุมหารือเตรียมการประชุมโครงการ “จัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติ ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (8 สิงหาคม 2566)

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดี ด้านวางแผน ยุทธศาสตร์ นวัตกรรม พร้อมด้วย นางอมรรัตน์ ตุ่นกลิ่น รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และบุคลากรกองนโยบายและแผน ประชุมหารือเตรียมการประชุมโครงการ “จัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติ ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมหารือเตรียมการประชุมโครงการ “จัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติ ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (8 สิงหาคม 2566)”

ประชุมเพื่อพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (7 สิงหาคม 2566)

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.00 น. กองนโยบายและแผน จัดประชุมเพื่อพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขึ้น ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิดปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้เป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณที่มีอยู่ ร่วมกับรองอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในลำดับต่อไป

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมเพื่อพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (7 สิงหาคม 2566)”

ประชุมนำเสนอผลงานด้านที่ 2 การพัฒนาบัณฑิตที่มีทักษะสูงตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่หรือท้องถิ่นของการประกวดผลงานสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาเชิงพื้นที่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 (4 สิงหาคม 2566)

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.50 – 11.40 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดี ด้านวางแผน ยุทธศาสตร์ นวัตกรรม เข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานด้านที่ 2 การพัฒนาบัณฑิตที่มีทักษะสูงตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่หรือท้องถิ่นของการประกวดผลงานสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาเชิงพื้นที่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมนำเสนอผลงานด้านที่ 2 การพัฒนาบัณฑิตที่มีทักษะสูงตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่หรือท้องถิ่นของการประกวดผลงานสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาเชิงพื้นที่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 (4 สิงหาคม 2566)”

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2565 (4 สิงหาคม 2566)

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดี ด้านวางแผน ยุทธศาสตร์ นวัตกรรม และพันธกิจสากล พร้อมผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคุณภาพการศึกษาภายใน 

อ่านเพิ่มเติม “การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2565 (4 สิงหาคม 2566)”

ประชุมเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Re-inventing University) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (2 สิงหาคม 2566)

วันพุธที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 – 11.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดี ด้านวางแผน ยุทธศาสตร์ นวัตกรรม และพันธกิจสากล พร้อมด้วย อาจารย์วุฒิพงษ์ พันธุมนันท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ นางอมรรัตน์ ตุ่นกลิ่น รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน 

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Re-inventing University) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (2 สิงหาคม 2566)”

อบรมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานสู่มืออาชีพ (24 กรกฎาคม 2566)

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. สำนักงานอธิการบดี โดย นายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานสู่มืออาชีพ 

อ่านเพิ่มเติม “อบรมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานสู่มืออาชีพ (24 กรกฎาคม 2566)”

โครงการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนบน 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (21 กรกฎาคม 2566)

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ เชิญ นายวีรยุทธ์ คำปาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นวิทยากร

อ่านเพิ่มเติม “โครงการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนบน 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (21 กรกฎาคม 2566)”

อบรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (21 กรกฎาคม 2566)

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เชิญ นางอมรรัตน์ ตุ่นกลิ่น รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน พร้อมด้วย 1. นายปรีชา ศรีวิไล หัวหน้างานบริหารทั่วไป 2. นางสาวชัญญานุชพสิษฐ์ ประชาริโก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เป็นวิทยากร การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหลักสูตร การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร การผลิตบัณฑิต เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด

อ่านเพิ่มเติม “อบรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (21 กรกฎาคม 2566)”