ต้อนรับผู้บริหารและคณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (24 พฤษภาคม 2567)

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐพล ฤทธิธรรม รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมด้วย นายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นางอมรรัตน์ ตุ่นกลิ่น รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และบุคลากรกองนโยบายและแผน 

อ่านเพิ่มเติม “ต้อนรับผู้บริหารและคณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (24 พฤษภาคม 2567)”

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะครุศาสตร์ (21 พฤษภาคม 2567)

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 – 16.00 น. กองนโยบายและแผน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้คณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุมภูพาน ชั้น 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

อ่านเพิ่มเติม “อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะครุศาสตร์ (21 พฤษภาคม 2567)”

ประชุมผลักดันข้อเสนอ “มหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน” (21 พฤษภาคม 2567)

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดี ด้านวางแผน ยุทธศาสตร์ นวัตกรรม และพันธกิจสากล และ คณะทำงานเข้าร่วมประชุมผลักดันข้อเสนอ “มหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อร่วมวิพากษ์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายๆ และสนับสนุนการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็นฟันเฟืองสำคัญสำหรับการสร้างคนสร้างองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของประเทศ ฯลฯ

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมผลักดันข้อเสนอ “มหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน” (21 พฤษภาคม 2567)”

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA) และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ขั้นกลาง (18 – 19 พฤษภาคม 2567)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาเครื่องมือด้านการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SROI TU) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA) และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ขั้นกลาง” ระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

อ่านเพิ่มเติม “อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA) และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ขั้นกลาง (18 – 19 พฤษภาคม 2567)”

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตร (17 พฤษภาคม 2567)

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 – 16.00 น. กองนโยบายและแผน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้คณะเทคโนโลยีการเกษตร ณ ห้อง AG106 ชั้น 1 อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

อ่านเพิ่มเติม “อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตร (17 พฤษภาคม 2567)”

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (15 พฤษภาคม 2567)

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 – 16.00 น. กองนโยบายและแผน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุม i-tech 3 ชั้น 3 อาคาร 14 (อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมและเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

อ่านเพิ่มเติม “อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (15 พฤษภาคม 2567)”

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (15 พฤษภาคม 2567)

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. กองนโยบายและแผน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

อ่านเพิ่มเติม “อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (15 พฤษภาคม 2567)”

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2567 (14 พฤษภาคม 2567)

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2567 ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย นายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานการประชุม และพิจารณาวาระร่วมกับคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี เพื่อการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2567 (14 พฤษภาคม 2567)”

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการโอนเปลี่ยนแปลง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2567 (8 พฤษภาคม 2567)

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 – 12.00 น. กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการโอนเปลี่ยนแปลง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการโอนเปลี่ยนแปลง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2567 (8 พฤษภาคม 2567)”

ประชุมจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 6 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2571 (3 พฤษภาคม 2567)

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.30 น. งานบริหารบุคคลและนิติการ จัดประชุมจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 6 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2571 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 6 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2571 (3 พฤษภาคม 2567)”