อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (31 พฤษภาคม 2567)

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. กองนโยบายและแผน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ประชุมศรีคราม ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

อ่านเพิ่มเติม “อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (31 พฤษภาคม 2567)”

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (30 พฤษภาคม 2567)

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชารักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สีพาย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และนวัตกรรม และคณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เข้าศึกษาดูงานด้านระบบแผนงานงบประมาณ ระบบงานการเงิน ระบบงานทะเบียน และระบบการจัดการโรงแรม ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

อ่านเพิ่มเติม “ต้อนรับคณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (30 พฤษภาคม 2567)”

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะวิทยาการจัดการ (28 พฤษภาคม 2567)

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น.กองนโยบายและแผน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้คณะวิทยาการจัดการ ณ ห้อง Co Working Space ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะวิทยาการจัดการ (28 พฤษภาคม 2567)”

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสกลนคร (กรอ.จังหวัดสกลนคร) ครั้งที่ 4/2567 (28 พฤษภาคม 2567)

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย นางสาวเบญจพร มายูร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ รับมอบหมายจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชารักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสกลนคร (กรอ.จังหวัดสกลนคร) ครั้งที่ 4/2567 ณ ห้องภูริทัตโต ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร 

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสกลนคร (กรอ.จังหวัดสกลนคร) ครั้งที่ 4/2567 (28 พฤษภาคม 2567)”

ต้อนรับผู้บริหารและคณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (24 พฤษภาคม 2567)

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐพล ฤทธิธรรม รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมด้วย นายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นางอมรรัตน์ ตุ่นกลิ่น รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และบุคลากรกองนโยบายและแผน 

อ่านเพิ่มเติม “ต้อนรับผู้บริหารและคณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (24 พฤษภาคม 2567)”

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะครุศาสตร์ (21 พฤษภาคม 2567)

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 – 16.00 น. กองนโยบายและแผน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้คณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุมภูพาน ชั้น 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

อ่านเพิ่มเติม “อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะครุศาสตร์ (21 พฤษภาคม 2567)”

ประชุมผลักดันข้อเสนอ “มหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน” (21 พฤษภาคม 2567)

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดี ด้านวางแผน ยุทธศาสตร์ นวัตกรรม และพันธกิจสากล และ คณะทำงานเข้าร่วมประชุมผลักดันข้อเสนอ “มหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อร่วมวิพากษ์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายๆ และสนับสนุนการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็นฟันเฟืองสำคัญสำหรับการสร้างคนสร้างองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของประเทศ ฯลฯ

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมผลักดันข้อเสนอ “มหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน” (21 พฤษภาคม 2567)”

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA) และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ขั้นกลาง (18 – 19 พฤษภาคม 2567)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาเครื่องมือด้านการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SROI TU) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA) และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ขั้นกลาง” ระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

อ่านเพิ่มเติม “อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA) และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ขั้นกลาง (18 – 19 พฤษภาคม 2567)”

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตร (17 พฤษภาคม 2567)

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 – 16.00 น. กองนโยบายและแผน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้คณะเทคโนโลยีการเกษตร ณ ห้อง AG106 ชั้น 1 อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

อ่านเพิ่มเติม “อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตร (17 พฤษภาคม 2567)”

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (15 พฤษภาคม 2567)

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 – 16.00 น. กองนโยบายและแผน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุม i-tech 3 ชั้น 3 อาคาร 14 (อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมและเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

อ่านเพิ่มเติม “อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (15 พฤษภาคม 2567)”