เอกสารประกอบการประชุมทบทวนแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และจัดทำข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เผยเเพร่เมื่อ 932 เข้าชม

เอกสารหมายเลข 1  การปรับปรุงข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University)
                                 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
เอกสารหมายเลข 2  ข้อเสนอแนะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครตามความเห็นของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
                                  – หนังสือ อว 0224.1/ว 15547 แจ้งปรับปรุงแผนพัฒนาความเป็นเลิศ ดาวน์โหลด
                                  – แผนพัฒนาความเป็นเลิศและแผนการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางความต้องการของประเทศ
                                     ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ดาวน์โหลด
                                  – แบบฟอร์มทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาความเป็นเลิศฯ ตามความเห็นของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
                                     ดาวน์โหลด
เอกสารหมายเลข 3  ข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบฟอร์ม 1 (3))
                                และแบบแสดงรายละเอียดตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบฟอร์ม 2) ดาวน์โหลด
                                 แบบฟอร์ม 1 (3) , แบบฟอร์ม 2
เอกสารหมายเลข 4  (ร่าง) คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนา
                                ความเป็นเลิศและการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางความต้องการของประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
                                ดาวน์โหลด