การประชุมการชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการ U2T ระยะที่ 2 ผ่านโปรแกรม ZOOM (4 พฤศจิกายน 2564)

เผยเเพร่เมื่อ 709 เข้าชม

กองนโยบายและแผน จัดการประชุมการชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการ U2T ระยะที่ 2 ผ่านโปรแกรม ZOOM ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 15.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการ จากนั้น แจ้งพื้นที่จ้างงานโครงการ U2T ระยะ 2 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมหลังโควิดด้วยยุทธศาสตร์ BCG : U2T for BCG and Regional Development (U2T) ระยะ 2 โดย ผศ.ดร.สมบูรณ์  ชาวชายโขง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ ให้กับผู้บริหาร ทุกคณะ และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประธานตำบล เพื่อเลือกพื้นที่จ้างงานโครงการ U2T ระยะ 2 และจัดทำแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมหลังโควิดด้วยยุทธศาสตร์ BCG ส่งกองนโยบายและแผน เพื่อกองนโยบายและแผนจะได้ดำเนินการต่อไป