ขอความอนุเคราะห์ให้ข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนตามความต้องการของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐ )

บันทึกข้อความ เรื่องขอความอนุเคราะห์ให้ข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนตามความต้องการของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐ ) ดาวน์โหลด

 1. แผนพัฒนากำลังคน คณะวิทยาการจัดการ ดาวน์โหลด

 2. แผนพัฒนากำลังคน คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ดาวน์โหลด

 3. แผนพัฒนากำลังคน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ดาวน์โหลด

 4. แผนพัฒนากำลังคน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ดาวน์โหลด

 5. แผนพัฒนากำลังคน คณะครุศาสตร์  ดาวน์โหลด

 6. แผนพัฒนากำลังคน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ดาวน์โหลด

7. บัณฑิตวิทยาลัย ดาวน์โหลด