หัวข้อข่าว

ขอความอนุเคราะห์ประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อเตรียมแข่งขันการกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๗

ขอความอนุเคราะห์วางแผนความต้องการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2570

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564

เอกสารคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7”

เอกสารคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อเตรียมการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 43 และเพื่อเตรียมการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 52 “ภูพานเกมส์”

รหัสงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประมาณการงบประมาณ การแข่งขันกีฬานักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมหาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “ภูพานเกมส์” ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ. 2567

เล่มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และคำสั่งมหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร เพื่อเตรียมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 -2564