หัวข้อข่าว

ขอความอนุเคราะห์ประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ทบทวนแผนความต้องการและจัดคำขอตั้งงบประมาณงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อเตรียมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562

รหัสงบประมาณเงินรายได้ และเอกสารเล่มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อเตรียมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒

ขอความอนุเคราะห์ปรับลดงบประมาณ และขอรายชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่/หัวหน้าหน่วยพัสดุ/เจ้าหน้าที่พัสดุ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประมาณการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562

ขอความอนุเคราะห์ทบทวนแผนความต้องการประมาณงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เอกสารประกอบการประชุมการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566