หัวข้อข่าว

เล่มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และคำสั่งมหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร เพื่อเตรียมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 -2564

ขอความอนุเคราะห์จัดทำแผนความต้องการประมาณงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ระยะ 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2570

เอกสารคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประมาณการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564

เอกสารประกอบการประชุมการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ขอความอนุเคราะห์ประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ทบทวนแผนความต้องการและจัดคำขอตั้งงบประมาณงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อเตรียมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562

รหัสงบประมาณเงินรายได้ และเอกสารเล่มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อเตรียมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒