ขอความอนุเคราะห์วางแผนความต้องการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2570

บันทึกข้อความ ขอความอนุเคราะห์วางแผนความต้องการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2570 ดาวน์โหลด
เอกสารหมายเลข 1 สรุปทบทวนแผนความต้องการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568 – 2570 ดาวน์โหลด
เอกสารหมายเลข 2 สรุปงบลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดาวน์โหลด
เอกสารหมายเลข 3 แบบฟอร์มคำขอตั้งงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดาวน์โหลด
                              แบบฟอร์มคำขอตั้งงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดาวน์โหลด

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ดาวน์โหลด
มาตรฐานครุภัณฑ์ 2568 ฉบับ ธันวาคม 2565 ดาวน์โหลด