รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อเตรียมแข่งขันการกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๗

  1. บันทึกข้อความ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อเตรียมแข่งขันการกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประจำปีงบประมาณ  2567 ดาวน์โหล
  2. แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย เพื่อเตรียมการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 43 “ภูพานเกมส์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดาวน์โหลด
  3. แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย เพื่อเตรียมการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 52 “ภูพานเกมส์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดาวน์โหลด