รหัสงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เอกสารคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ขอส่งเอกสารคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดาวน์โหลด
1. เล่มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ดาวน์โหลด
    รายละเอียดรหัสโครงการจำแนกตามโครงการ/กิจกรรม/หมวดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
    ประเภทงบประมาณ : งบประมาณเงินรายได้ หน่วยงาน 
     – คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ดาวน์โหลด
     – คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ดาวน์โหลด
     – คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ดาวน์โหลด
     – คณะครุศาสตร์  ดาวน์โหลด
     – คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ดาวน์โหลด
     – คณะวิทยาการจัดการ  ดาวน์โหลด 
     – สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดาวน์โหลด
     – สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  ดาวน์โหลด
     – กองพัฒนานักศึกษา  ดาวน์โหลด
     – กองนโยบายและแผน  ดาวน์โหลด 
     – สถาบันวิจัยและพัฒนา  ดาวน์โหลด
     – บัณฑิตวิทยาลัย  ดาวน์โหลด
     – สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ดาวน์โหลด
     – สำนักงานอธิการบดี  ดาวน์โหลด
     – โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ดาวน์โหลด

2. เล่มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจโรงแรมภูพานเพลซ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดาวน์โหลด

3. เล่มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจโรงแรมภูพานเพลซ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ดาวน์โหลด

4. เล่มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ และจากการบริหารสันทรัพย์ ดาวน์โหลด
   รายละเอียดรหัสโครงการจำแนกตามโครงการ/กิจกรรม/หมวดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
   ประเภทงบประมาณ : งบประมาณเงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ และจากการบริหารสันทรัพย์ หน่วยงาน 
     – คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ดาวน์โหลด
     – คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ดาวน์โหลด
     – คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ดาวน์โหลด
     – สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดาวน์โหลด
     – สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ดาวน์โหลด
     – กองพัฒนานักศึกษา  ดาวน์โหลด
     – สถาบันวิจัยและพัฒนา  ดาวน์โหลด
     – สำนักงานอธิการบดี  ดาวน์โหลด 
     –
บัณฑิตวิทยาลัย  ดาวน์โหลด

5. เล่มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ และจากการบริหารสันทรัพย์ (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) ดาวน์โหลด
   รายละเอียดรหัสโครงการจำแนกตามโครงการ/กิจกรรม/หมวดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
   ประเภทงบประมาณ : งบประมาณเงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ และจากการบริหารสันทรัพย์ หน่วยงาน 

     – คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ดาวน์โหลด
     – คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ดาวน์โหลด

6. เล่มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดาวน์โหลด
7. เล่มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได่้ การจ้างอาจารย์พิเศษ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนและรายวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดาวน์โหลด