รหัสงบประมาณแผ่นดิน สำหรับการกรอกใบสั่งซื้อในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เผยเเพร่เมื่อ 783 เข้าชม

รหัสงบประมาณแผ่นดิน สำหรับการกรอกใบสั่งซื้อในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

รหัสงบประมาณแผ่นดิน สำหรับการกรอกใบสั่งซื้อในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  

 1. บันทึกข้อความ ที่ อว 0621/ว163  ดาวน์โหลด
 2. คณะครุศาสตร์ ดาวน์โหลด
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดาวน์โหลด
 4. คณะวิทยาการจัดการ ดาวน์โหลด
 5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาวน์โหลด
 6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดาวน์โหลด
 7. คณะเทคโนโลยีการเกษตร ดาวน์โหลด
 8. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดาวน์โหลด
 9. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาวน์โหลด 
 10. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ดาวน์โหลด
 11. สถาบันวิจัยและพัฒนา ดาวน์โหลด
 12. บัณฑิตวิทยาลัย ดาวน์โหลด
 13. กองนโยบายและแผน ดาวน์โหลด
 14. กองกลาง ดาวน์โหลด
 15. กองพัฒนานักศึกษา ดาวน์โหลด
 16. โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดาวน์โหลด 

รหัสงบประมาณงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 1. คณะครุศาสตร์ ดาวน์โหลด
 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดาวน์โหลด
 3. คณะวิทยาการจัดการ ดาวน์โหลด
 4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาวน์โหลด
 5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดาวน์โหลด
 6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร ดาวน์โหลด
 7. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดาวน์โหลด
 8. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาวน์โหลด 
 9. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ดาวน์โหลด
 10. สถาบันวิจัยและพัฒนา ดาวน์โหลด
 11. บัณฑิตวิทยาลัย ดาวน์โหลด
 12. กองนโยบายและแผน ดาวน์โหลด
 13. กองกลาง ดาวน์โหลด
 14. กองพัฒนานักศึกษา ดาวน์โหลด
 15. โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดาวน์โหลด