หัวข้อข่าว

ประชุมคณะกรรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประชุมหารือการคัดเลือกผลิตภัณฑ์เด่นของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดแสดงและจำหน่ายภายในงานประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์ม RJ 38

รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน ( 1 ต.ค. 65 – 31 มี.ค. 66)

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) O36 O37 และO38

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา U-Multirank และ THE World วันที่ 1 มีนาคม 2566

โครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2566 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รหัสงบประมาณแผ่นดิน สำหรับการกรอกใบสั่งซื้อในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566