หัวข้อข่าว

การประชุมชี้แจงการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เอกสารประกอบประชุมชี้แจงการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานอธิการบดี

ประชุมคณะกรรมการ Umultirank วันที่ 22 มิถุนายน 2565

เร่งรัดติดตามรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ (งบประมาณแผ่นดินและงบรายได้) และรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (งบแผ่นดิน งบกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๖๔ – ๓๑ มี.ค. ๖๕) ระดับคณะ สำนัก สถาบัน กอง

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบตอบรับส่งรายชื่อนักศึกษา หรือบัณฑิต เข้าร่วมกิจกรรม APEC Regional Youth Symposium

รหัสกิจกรรมหลัก รหัสงบประมาณและแหล่งของเงิน สำหรับกรอกใบสั่งซื้อในระบบ New GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

ประชุมหารือเตรียมความพร้อมจัดนิทรรศการ U2T ในงานรวมน้ำใจ ไทสกล ประจำปี พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ 1 #ศาลากลางจังหวัดสกลนคร