หัวข้อข่าว

ประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565

ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจร่วมเสนอโครงการเพื่อบรรจุในแผนส่งเสริมการใช้ประโยชน์ด้าน ววน. ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจร่วมเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับสินค้า OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (ตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

การประชุมสัมมนาการมอบนโยบาย และแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เอกสารกำหนดการตรวจเยี่ยมคณะสป.อว. วันที่ 17 ธันวาคม 2564

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการอ้างอิงระเบียบ ข้อกฎหมาย เกี่ยวกับการอนุมัติงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ

ขอให้จัดทำข้อเสนอโครงการตามแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายในวันจันทร์ ที่ 13 ธันวาคม 2564

แบบสรุปตัวชี้วัดและผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการ U2T ระยะที่ 2 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการ U2T ระยะที่ 2