หัวข้อข่าว

เอกสารประกอบการประชุมการจัดทำกรอบอัตรากำลังสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2570

โครงการหน่วยงานและกรอบอัตรากำลังสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2570 (ร่าง)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66)

แผนปฏิบัติการป้องการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

อบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาท้องถิ่นเศรษฐกิจฐานรากและการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP

รหัสงบประมาณแผ่นดิน สำหรับการกรอกใบสั่งซื้อในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เอกสารประกอบการจัดทำข้อเสนอโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบฟอร์มรายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน