หัวข้อข่าว

เร่งรัดการเบิกจ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานข้อมูลด้านงบประมาณสำหรับผู้บริหาร

ประชุมคณะกรรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประชุมหารือการคัดเลือกผลิตภัณฑ์เด่นของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดแสดงและจำหน่ายภายในงานประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์ม RJ 38

รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) O36 O37 และO38

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา U-Multirank และ THE World วันที่ 1 มีนาคม 2566

โครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2566 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566