หัวข้อข่าว

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2566 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รหัสงบประมาณแผ่นดิน สำหรับการกรอกใบสั่งซื้อในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2564 – 30 กันยายน 2565)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เอกสารประกอบการประชุม เชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570

ศึกษาดูงานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 22 สิงหาคม 2565