หัวข้อข่าว

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เอกสารประกอบการประชุม เชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570

ศึกษาดูงานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 22 สิงหาคม 2565

การประชุมชี้แจงการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เอกสารประกอบประชุมชี้แจงการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานอธิการบดี

ประชุมคณะกรรมการ Umultirank วันที่ 22 มิถุนายน 2565

เร่งรัดติดตามรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ (งบประมาณแผ่นดินและงบรายได้) และรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (งบแผ่นดิน งบกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๖๔ – ๓๑ มี.ค. ๖๕) ระดับคณะ สำนัก สถาบัน กอง

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบตอบรับส่งรายชื่อนักศึกษา หรือบัณฑิต เข้าร่วมกิจกรรม APEC Regional Youth Symposium