เอกสารประกอบการประชุมการจัดทำกรอบอัตรากำลังสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2570

เผยเเพร่เมื่อ 414 เข้าชม

 • เอกสารประกอบการประชุมภาพรวม ดาวน์โหลด
 • ปฏิทินการดำเนินงานการจัดทำกรอบอัตรากำลังสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2570 ดาวน์โหลด
 • ข้อมูลจำนวนนักศึกษาและแผนการรับนักศึกษาใหม่ จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตร   
         ประจำปีการศึกษา 2563 – 2570  ดาวน์โหลด แก้ไข 11-04-2567 
 • รายละเอียดภาระงานสอน (สายวิชาการ) ประกอบการขอตำแหน่งเพิ่มใหม่
 • ตารางสรุปการกำหนดกรอบอัตรากำลังสายวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2570 ดาวน์โหลด
        แก้ไข 11-04-2567
 • ตรวจสอบอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ในสังกัดสาขาวิชา คลิกตรวจสอบข้อมูล
 • บัญชีรายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ ดาวน์โหลด
 • บัญชีรายชื่อผู้ลาศึกษาต่อ ดาวน์โหลด แก้ไข 18 เมษายน 2567
 • แบบฟอร์มคำนวณภาระงานสอน (แผนการเรียนตลอดหลักสูตร) ระดับปริญญาตรี ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มคำนวณภาระงานสอน (แผนการเรียนตลอดหลักสูตร) ระดับบัณฑิตศึกษา ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มขอบุคลากรเพิ่มใหม่ สายวิชาการ ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงสังกัดสาขาวิชาของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
        ประเภทสายวิชการ
   ดาวน์โหลด
 • คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การวางแผนอัตรากำลังทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา เฉพาะสายวิชาการ ดาวน์โหลด