โครงการหน่วยงานและกรอบอัตรากำลังสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2570 (ร่าง)