เล่มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และคำสั่งมหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร เพื่อเตรียมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 -2564

บันทึกข้อความ ขอส่งเล่มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อเตรียมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 -2564 ดาวน์โหลด

เอกสารคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเตรียม การพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 -2564  ดาวน์โหลด

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 735/2566 เรื่อง มอบหมายให้ รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย และประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายฯ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ดำเนินการเกี่ยวกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 ดาวน์โหลด

ผังขั้นตอนการอนุมัติการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการเกี่ยวกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 ดาวน์โหลด