การประเมินการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์

เผยเเพร่เมื่อ 459 เข้าชม
  • กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
  • คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 14/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองและจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดาวน์โหลด
  • คู่มือการประเมินการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง) ดาวน์โหลด
  • ปฏิทินการดำเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564
    ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดาวน์โหลด
เรื่องเกี่ยวกับ Re-inventing