เอกสารประกอบการประชุมการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 •  คู่มือการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
 • Powerpoint การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
 •  กรอบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
 •  หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรายได้ของหน่วยงานที่มีรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
 •  แบบสรุปรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
 •   แบบฟอร์มการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณงบบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
 •   แบบฟอร์มการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
 •  แบบเสนอขออนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
 •  คำอธิบายแบบเสนอขออนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มเปลี่ยนโครงการกิจกรรม-งบดำเนินงานกรณีงบประมาณไม่เกิน 100,000 บาท ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มเปลี่ยนโครงการกิจกรรม งบลงทุน และงบดำเนินงานกรณีงบประมาณเกิน 100,000 บาท  ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์ม-ยกเลิก-โครงการ-กิจกรรม ดาวน์โหลด

ภาคผนวก