หัวข้อข่าว

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่ 1087/2566 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมิน ITA

การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของคณะ สำนัก สถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญร่วมรับชมการแถลงข่าวประกาศผลการประเมิน ITA 66 (Growth & Goals เติบโตสู่เป้าหมาย)

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เอกสารประกอบประชุมถ่ายทอดนโยบายและจัดทำแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570

การสืบเสาะหา ภารกิจ เป้าหมาย โครงการหลัก ของหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 520/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครฯ

ขอความอนุเคราะห์รายงานข้อมูลผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา