หัวข้อข่าว

ขอความอนุเคราะห์รายงานข้อมูลผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา

คู่มือการประเมินการกําหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา เชิงยุทธศาสตร์

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2565 (O17)

การประชุม

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (O42)