หัวข้อข่าว

แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การจัดเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

O43 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566

การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 20/2567

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธิการ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2562

ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2/2566

พิจารณา (ร่าง) คำสั่ง แต่งตั้งผู้กำกับดูแลและผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแบบวัด OIT