ประชุมพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (11 สิงหาคม 2564)

เผยเเพร่เมื่อ 691 เข้าชม

กองนโยบายและแผนจัดการประชุมพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น ในวันพุธที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ขึ้น ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยเชิญอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เพื่อพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน พิจารณาการจ้างอาจารย์พิเศษ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนและรายวัน และพิจาณางบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งเป็นไปตามปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ฯ