ประชุมติดตามและประเมินผลโครงการ สำนักงานอธิการบดี

เผยเเพร่เมื่อ 733 เข้าชม

ประชุมติดตามและประเมินผลโครงการ สำนักงานอธิการบดี วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 ชั้น 3

  1. Power Point ประกอบการประชุม
  2. แบบรายงานผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  3. แบบสรุปโครงการ  แบบสรุปโครงการ Word
  4. แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ – แบบปกติ
  5. แบบฟอร์ม ในกรณีที่ไม่ใช่อบรม