เอกสารประชุมโครงการจ้างงาน 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย วันที่ 29 เมษายน 2564

เผยเเพร่เมื่อ 1206 เข้าชม

ประชุมการบริหารสัญญาโครงการยกระดับรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ
: U2T)
วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ปกเอกสารประชุม 
เอกสารหมายเลข 1 ร่างคำสั่งแต่งตั้งตรวจและควบคุมระดับคณะ (กำหนดส่งกองนโยบายและแผนภายใน 6 พ.ค. 2564)
เอกสารหมายเลข 2 ภาคผนวก 2_แนบท้ายสัญญา (อยู่ระหว่างรอนิติกรตรวจสอบ TOR)
                             ประเภทบัณฑิตจบใหม่
                             ประเภทประชาชน
                            ประเภทนักศึกษา
เอกสารหมายเลข 3  รายงานผลการส่งมอบงานของผู้ถูกจ้างงาน (เดือนเมษายน 2564 ส่งบันทึกนำส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน ให้งานคลัง ภายในวันที่ 30 เม.ย. 64)
เอกสารหมายเลข 4 บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างประจำเดือน  เอกสารแนบ 1 และ 2 ส่งงานคลังภายในวันที่ 25 ทุกเดือน)
เอกสารหมายเลข 5 บันทึกที่ อว 0621/ว 268 ลว 23 เมษายน 2564 เรื่องแจ้งเวียนปฏิทินการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
เอกสารหมายเลข 6 รายงานสถานะการกรอกข้อมูล