หัวข้อข่าว

เอกสารประกอบการเสนอโครงการจังหวัด งบ พรก. เงินกู้ รอบที่ 2 (โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก)

เอกสารประกอบการประชุมโครงการ U2T วันที่ 7 เมษายน 2564

เอกสารประกอบการประชุมการทบทวนโครงการ/กิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T)

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) วันที่ 2 เมษายน 2564

แบบฟอร์มรายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แบบฟอร์มทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานผลความเสี่ยง รอบ 6 เดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสารประกอบการประชุมโครงการจ้างงาน วันที่ 3 มีนาคม 2564

ประชุมคณะทำงานปฏิบัติงานระดับตำบลโครงการจ้างงาน 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย : U2T วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

เอกสารประกอบประชุม KM สนอ. วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564