กรอบอัตรากำลังสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2570

เผยเเพร่เมื่อ 80 เข้าชม

กรอบอัตรากำลังสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2570
ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2567 วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567