ประชุมทบทวนข้อมูลการจัดทำกรอบอัตรากำลังสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2567 – 2570 (23 เมษายน 2567)

เผยเเพร่เมื่อ 247 เข้าชม

วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. กองนโยบายและแผนจัดประชุมทบทวนข้อมูลการจัดทำกรอบอัตรากำลังสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2567 – 2570 ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานการประชุม

จากนั้นชี้แจงข้อมูลการจัดทำกรอบอัตรากำลังสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2567 – 2570 โดย นายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วย นายภานุวัฒิ ศักดิ์ดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ วัตถุประสงค์เพื่อให้ หัวหน้าส่วนราชการ ประธานหลักสูตร/ประธานสาขา/ผู้อำนวยการโรงเรียนวิถีธรรม ฯลฯ ร่วมทบทวนข้อมูลการจัดทำกรอบอัตรากำลังสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2567 – 2570 เพื่อคณะทำงานกรอบอัตรากำลังสายวิชาการฯ จะได้จัดทำข้อมูลกรอบอัตรากำลังสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2567 – 2570 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด