แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เผยเเพร่เมื่อ 313 เข้าชม
  • สรุปสาระสำคัญ แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดาวน์โหลด
  • แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2566 วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566
  • คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่ 520/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
Full Screen