แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เผยเเพร่เมื่อ 654 เข้าชม
  • แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2566 วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566
Full Screen