ประชุมหารือการขับเคลื่อนงานโครงการ “โครงการสร้าง เสริม สุข” มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่สังคมสุขภาวะ (24 สิงหาคม 2566)

เผยเเพร่เมื่อ 425 เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.30 น. อว. ส่วนหน้า จังหวัดสกลนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เชิญคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ เข้าร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนงานโครงการ “โครงการ “สร้าง เสริม สุข” มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่สังคมสุขภาวะ 

ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อร่วมพิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และปรึกษาหารือการขับเคลื่อนงานโครงการ “โครงการ “สร้าง เสริม สุข” มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่สังคมสุขภาวะ