Mini_UKM SNRU

เผยเเพร่เมื่อ 1736 เข้าชม

การแลกเปลี่ยนรู้ Mini_UKM

การแลกเปลี่ยนรู้ Mini_UKM ครั้งที่ 18
การแลกเปลี่ยนรู้ Mini_UKM ครั้งที่ 18 วันที่ 4-5 เมษายน 2561
กลุ่ม 1 เทคนิคการสอนแบบอาจารย์มืออาชีพ
กลุ่ม 2 การพัฒนา Successor เพื่อสนับสนุนการสร้างคุณภาพอุดมศึกษา
กลุ่ม 3 เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน
กลุ่ม 4 การจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
กลุ่ม 5 เทคนิคการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

การแลกเปลี่ยนรู้ Mini_UKM ครั้งที่ 19 วันที่ 2-3 สิงหาคม 2561
–  กลุ่ม 1 เทคนิคการสอนแบบอาจารย์มืออาชีพ (เฉพาะอาจารย์เท่านั้น)
–  กลุ่ม 2 การพัฒนา Successor เพื่อสนับสนุนการสร้างคุณภาพอุดมศึกษา
–  กลุ่ม 3 เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน
–  กลุ่ม 4 กระบวนการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม (เฉพาะอาจารย์เท่านั้น
–  กลุ่ม 5 เทคนิคการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เอกสารบรรยายพิเศษ จาก ศ.นพ.วิจารณ์    พานิช “ถอดสลักอุดมศึกษา นำพาพัฒนาสังคม บริบทไทย 4.0