รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

เผยเเพร่เมื่อ 1410 เข้าชม

             รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

  • เบิกจ่ายหน่วยงาน ณ 15 กันยายน 2564
  • เบิกจ่ายหน่วยงาน ณ 17 สิงหาคม 2564
  • เบิกจ่ายหน่วยงาน ณ 14 กรกฎาคม 2564
  • เบิกจ่ายหน่วยงาน ณ 11 มิถุนายน 2564
  • เบิกจ่ายหน่วยงาน ณ 13 พฤษภาคม 2564
  • เบิกจ่ายหน่วยงาน ณ 15 เมษายน 2564
  • เบิกจ่ายหน่วยงาน ณ 7 มีนาคม 2564
  • เบิกจ่ายหน่วยงาน ณ 15 มกราคม 2564
  • เบิกจ่ายหน่วยงาน ณ 15 ธันวาคม 2563
  • เบิกจ่ายหน่วยงาน ณ 16 พฤศจิกายน 2563รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
   ครั้งที่ 9/2563 ระเบียบวาระที่ 4.2 รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และ
                                                     สรุปผลเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   ครั้งที่ 10/2563 ระเบียบวาระที่ 4.2 รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และ
                                                     สรุปผลเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   ครั้งที่ 1/2564 ระเบียบวาระที่ 4.2 รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และ
                                                     สรุปผลเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   ครั้งที่ 2/2564 ระเบียบวาระที่ 4.2 รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และ
                                                     สรุปผลเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   ครั้งที่ 3/2564 ระเบียบวาระที่ 4.2 รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และ
                                                     สรุปผลเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   ครั้งที่ 4/2564 ระเบียบวาระที่ 4.3 รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และ
                                                     สรุปผลเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   ครั้งที่ 5/2564 ระเบียบวาระที่ 4.3 รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และ
                                                     สรุปผลเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   ครั้งที่ 6/2564 ระเบียบวาระที่ 4.3 รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และ
                                                     สรุปผลเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   ครั้งที่ 7/2564 ระเบียบวาระที่ 4.3 รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และ
                                                     สรุปผลเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   ครั้งที่ 8/2564 ระเบียบวาระที่ 4.3 รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และ
                                                     สรุปผลเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   ครั้งที่ 9/2564 ระเบียบวาระที่ 4.3 รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และ
                                                     สรุปผลเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   ครั้งที่ 10/2564 ระเบียบวาระที่ 4.3 รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และ
                                                     สรุปผลเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
   (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) ดาวน์โหลด

   สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 ตุลาคม 2564) ดาวน์โหลด