รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เผยเเพร่เมื่อ 1037 เข้าชม

         รอบ 12 เดือน

 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) ดาวน์โหลด

Full Screen

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 • สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน
  (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) ดาวน์โหลด 
  สรุปผลเบิกจ่ายและความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯ
 • รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือน มกราคม 2566 ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือน มีนาคม 2566 ดาวน์โหลด