หัวข้อข่าว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

วารสารวิชาการ ป.ป.ช. ปีที่14 ฉบับที่2

รายงานผลการดำเนินงานตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2565 แก่สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงาน อว.

เอกสารประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เปรียบเทียบประเด็นการเปลี่ยนแปลง ITA ระหว่างปี 2564-2565

แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลรายชื่อผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศฯ การประกาศนโยบาย No gift policy

ปฏิทินการปฏิบัติงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564