หัวข้อข่าว

รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2564 – 30 กันยายน 2565)

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

วารสารวิชาการ ป.ป.ช. ปีที่14 ฉบับที่2

รายงานผลการดำเนินงานตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2565 แก่สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงาน อว.

เอกสารประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เปรียบเทียบประเด็นการเปลี่ยนแปลง ITA ระหว่างปี 2564-2565

แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลรายชื่อผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศฯ การประกาศนโยบาย No gift policy