แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลรายชื่อผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เผยเเพร่เมื่อ 979 เข้าชม


แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลรายชื่อผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 1) ทุกคณะ  ดาวน์โหลด
 2) คณะกรรมการสภาวิชาการฯ ดาวน์โหลด
 3) บัณฑิตวิทยาลัย ดาวน์โหลด
 4) กองพัฒนานักศึกษา ดาวน์โหลด
 5) คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ดาวน์โหลด
 6) โรงเรียนวิถีธรรมฯ ดาวน์โหลด
 7) งานพัสดุ ดาวน์โหลด
 8) งานทรัพย์สินและรายได้ ดาวน์โหลด
 9) งานบริหารบุคคลและนิติการ ดาวน์โหลด
 10) งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์  ดาวน์โหลด