เอกสารประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เผยเเพร่เมื่อ 511 เข้าชม

  1. ปฏิทินการปฏิบัติงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
    ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
  2. คู่มือประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
    (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
  3. สรุปเปรียบเทียบประเด็นการเปลี่ยนแปลง ITA ระหว่างปี 2564-2565 ดาวน์โหลด
  4. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
  5. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด