รายงานผลการดำเนินงานตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เผยเเพร่เมื่อ 869 เข้าชม

รายงานผลการดำเนินงานตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and
Transparency Assessment : OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      

      – แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency
 Assessment (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 ดาวน์โหลด
    – 
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency
 Assessment (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2565 ดาวน์โหลด
ข้อมูลประกอบการรายงาน
      – ตัวอย่างการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ดาวน์โหลด
      – สรุปเปรียบเทียบประเด็นการเปลี่ยนแปลง ITA ระหว่างปี 2564-2565 ดาวน์โหลด
      – เอกสารนำเสนอแนวทางการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ดาวน์โหลด
      – แนวทางการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด