การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2565 แก่สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงาน อว.

เผยเเพร่เมื่อ 522 เข้าชม

1. VDO การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2565 แก่สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงาน อว.

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
3. PowerPoint การบรรยาย ดาวน์โหลด