รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) สำหรับการประเมิน ITA 63

เผยเเพร่เมื่อ 1767 เข้าชม

บันทึกข้อความ ดาวน์โหลด
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency (OIT) ดาวน์โหลด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
– คำสั่ง ดาวน์โหลด
– รายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
   ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด