คู่มือปฏิบัติงาน แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 596 เข้าชม

นางสาวอรอนงค์  ชูเดชวัฒนา
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

Full Screen