หัวข้อข่าว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66)

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบฟอร์มรายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญร่วมรับชมการแถลงข่าวประกาศผลการประเมิน ITA 66 (Growth & Goals เติบโตสู่เป้าหมาย)

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2565 (O17)

ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 (20 เมษายน 2566)

การประชุม

รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประชุมร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (4 เมษายน 2566)